سوپاپ پراید شرکتی سایپا 

۲۵۵/۰۰۰ تومان 

 

پیستون استاندارد و ۲۵ و ۵۰ شرکتی سایپا 

۲۶۷/۰۰۰ تومان 

 

واشر سرسیلندر استاندارد پراید شرکتی سایپا 

۷۹/۵۰۰ تومان 

 

واشر درب سوپاپ پراید شرکتی سایپا 

۲۰/۰۰۰ تومان

 

انگشتی ۱و۲،و ۳و۴ پراید شرکتی سایپا 

۳۹/۵۰۰ تومان 

 

سرسیلندر لخت کاربرات پراید ایــران پژوهان

۱/۹۹۵/۰۰۰ تومان

 

سرسیلندر لخت انژکتور پراید شرکتی سایپا 

۱/۹۸۰/۰۰۰ تومان 

بوش اکسل پراید 

۲۱/۰۰۰ تومان

 

لاستیک تعادل پراید

۵/۵۰۰ تومان 

 

لاستیک چاکدار پراید

۱۰/۰۰۰تومان

 

لاستیک منجید اگزوز پراید / ۴۰۵ 

۱۰/۰۰۰تومان

 

ضربه گیر کمک عقب پراید ( نری مادگی ) پراید

۱۱/۰۰۰تومان

 

دسته موتور شماره ۱ پراید

۸۳/۰۰۰ تومان

 

دسته موتور شماره ۲ پراید

۷۲/۰۰۰ تومان 

 

دسته موتور شماره ۳ پراید

۹۵/۰۰۰ تومان 

 

توپی سرکمک پراید

۶۵/۰۰۰ تومان 

 

گردگیر کمک جلو پراید 

۱۹/۰۰۰ تومان

 

گردگیر کمک عقب پراید

۲۲/۰۰۰ تومان

 

گردگیر پلوس سه خار پراید

۲۰/۰۰۰ تومان

 

گردگیر ساده پراید / تیبا

۱۹/۰۰۰ تومان

 

گردگیر جعبه فرمان ساده پراید

۲۱/۰۰۰ تومان 

 

گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید

۲۲/۰۰۰ تومان

 

ضربه گیر روی فنر جلو پراید ( ضخیم)

۱۹/۵۰۰ تومان 

 

ضربه گیر روی فنر جلو پراید ( آجدار)

۱۳/۰۰۰ تومان 

 

ضربه گیر روی فنر عقب پراید ( ضخیم)

۲۲/۰۰۰ تومان 

 

ضربه گیر روی فنر عقب پراید ( آجدار) 

۱۳/۰۰۰ تومان 

 

سرپلوس ۲۰ خار ساده پراید

۲۷۵/۰۰۰ تومان 

 

سرپلوس ۲۰ خار abs پراید 

۲۸۸/۰۰۰ تومان 

کلید تک پل پراید صبا سوراپارت

۱۵/۵۰۰ تومان

 

کلید دو پل پراید صبا سوراپارت

۱۶/۳۰۰ تومان

 

کلید تک پل پراید ۱۳۱ سورامارت

۱۷/۸۰۰ تومان

 

کلید دو پل پراید ۱۳۱ سوراپارت

۱۸/۸۰۰ تومان