موتور فن دو‌دور امکو 
۲۵۰هزار تومان 

موتور فن خاری پژو امکو 
 ۲۵۰هزار تومان 

موتور فن ۲۰۶ امکو
۳۷۵تومان
 
پمپ شیشه شور بی سیم 
۳۵تومان 

پمپ شیشه شور سیم بلند 
۳۶تومان 

مغزی پمپ بنزین پراید ، ۴۰۵ بوش
۱۳۰تومان 

مغزی پمپ بنزین پراید ، ۴۰۵ MWH 
۱۴۵هزار تومان 

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH
۱۴۵هزار تومان 

کوئل دوبل ساژم 
۲۷۵ تومان 

کویل دوبل زیمنس 
۲۸۵تومان