لیست قیمت ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ دیسک و صفحه 

 

PHC VALEO MADE IN KOREA

 

پراید کره اصلی ۸/۱۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ کره اصلی ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ معمولی کره اصلی ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ زانتیایی کره اصلی ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ﷼   

۲۰۶ تیپ ۵ کره اصلی ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

رانا کره اصلی ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

SECO MADE IN KOREA

 

پراید سفارش سایپا کره اصلی ۷/۳۰۰/۰۰۰ ﷼

پراید سکو جدید کره اصلی ۶/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ کره اصلی ۹/۷۰۰/۰۰۰ ﷼ 

ریو کره اصلی ۹/۸۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ کره اصلی ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کره اصلی ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

رانا کره اصلی ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

G.TEXT   

ساینا . کوئیک . تیبا جدید سایز ۲۱۵ 

                        ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

EXEDY MADE IN JAPAN 

 

پراید ۳ تیکه ژاپن اصلی ۷/۷۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ژاپن اصلی ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ﷼ 

پژو ۴۰۵ ژاپن اصلی ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

۲۰۶ تیپ ۵ _رانا ژاپن اصلی ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ ﷼

 

VALEO کارتون سبز  

    ال نود ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ﷼ L90         

 

Harrington

زانتیا ۲۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

 

دیسک و صفحه کامل S300 ARIO ZOTY

برلیانس ۲۲۰ کلاچ برقی 

     ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ VALEO