یاتاقان ibbc رسید 

 

یاتاقان پیکان استاندارد. 295

 

۰۱۰ پیکان. 390

 

 ۰۲۰ پیکان. 390

 

۰۳۰پیکان. 370

 

 استاندارد پراید. 205

 

۰۲۵ پراید. 220

 

یاتاقان استاندارد پژو. 395

 

یاتاقان ۰۳۰پژو. 400

 

متحرک ۰۳۰پژو 195

 

متحرک استاندارد پژو. 195