واتر پمپ پراید سوخت آما
۲۲۵/۰۰۰ تومان 

واتر پمپ ۴۰۵ سوخت آما
۲۵۸/۰۰۰ تومان

اویل پمپ پراید سوخت آما 
۲۲۵/۰۰۰ تومان 

اویل پمپ ۴۰۵ سوخت آما
۲۵۵/۰۰۰ تومان