ایساکو:
✅دنده یک پراید KO PARS کره
✅قیمت ۲/۴۰۰/۰۰۰﷼

✅دنده پینیون پرایدKO PARS کره
✅قیمت ۲/۲۰۰/۰۰۰﷼

✅شفت ثانویه
✅قیمت ۶/۴۰۰/۰۰۰﷼

✅شفت اولیه
✅قیمت ۶/۳۰۰/۰۰۰﷼